Noel Sales Barcelona
1 min readFeb 8, 2024

Senyal

Katulad ng pag-ihip ng hangin
O tahip ng mga alon
At paghampas nito sa dalampasigan–
Gayon din makikita mo ang mga palatandaan
ng pagdating isang Gintong Panahon.
Gayon man, huwag mong ikintal sa isip
Na ang pagitan ng panahong iyon
At panahong ngayon
Ay maalwan at maaliwalas.
Hindi. Isa itong paglilihi,
Paghilab at panganganak
Na puno ng dugo at kirot.
Katulad ng paghihingalo ng isang papanaw
Kailangang mamatay ang katawan
Upang palayain ang di-namamatay na esensiya
Ng ating pagkatao
Na tunay nating pagkakakilanlan.
Kaya ibinayubay ang Kristo
Kaya ipinakilala ang pagdurusa sa Naliwanagan.
Kung kaya nililisan ng sanyasa ang nakagisnan upang maglakbay at magbulay na mag-isa.
Hindi mamumunga ang binhi kapag hindi natikman ang dilim ng kamatayan.
Gayon din ang pamumulaklak ng Diwa
Ang paglawak ng Kamakayan.
Upang dumatal ang Bagong Panahon
Ay kailangang lumisan ng luma.
Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi
Ay bago magbukang-liwayway.

Noel Sales Barcelona

A former freelance journalist, art and cultural critic, and an intuitive from the Philippines. I am the new species of weirdness.